پایان نامه مطالعه اسپکتروفتومتری و هدایت سنجی کمپلکس شدن و ترمودینامیک برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده o,n در حلال های غیر آبی

دسته: شیمی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2806 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115

پایان نامه مطالعه اسپکتروفتومتری و هدایت سنجی کمپلکس شدن و ترمودینامیک برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده o,n در حلال های غیر آبی

مقدمه

به علت نقش مهم ترکیبات کوئوردیناسیون دررشته های علمی مختلف، مطالعه آنها حائز اهمیت است. برای مثال، درشیمی تجزیه کیفی وکمی کاربرد قابل توجهی دارند.در شیمی تجزیه کیفی افزایش مقداری آمونیاک برروی رسوب سفید رنگ 2) تشکیل می - طبق واکنش ( 1 [Ag(NH3) نقره کلرید موجب انحلال رسوب می گردد. زیرا یون کمپلکس پایدار+ [ 2 2) به سمت چپ هدایت - به محلول شفاف باعث می شودکه واکنش تعادلی ( 1 HNO شود. افزودن مقدار اضافی 3 به علت ترکیب شدن NH دوباره ظاهرشود. تشکیل مجدد رسوب به خاطرکاهش غلظت 3 AgCl شودورسوب سفید H آن با یون + (NH و تشکیل یون آمونیوم 4 (+ است . Ag+ + Cl - AgCl AgCl +2NH3 [Ag(NH3)2]+ +Cl - همچنین در تجزیه کمی، برای اندازه گیری مقدار آهن درآب یا آب میوه ازطریق تیتراسیونهای طیف نورسنجی، تشکیل ضروری است. (II) کمپلکس قرمز نارنجی آهن که نقش مهمی … B ترکیبات کمپلکس را می توان همچنین درترکیباتی نظیرکلروفیل، هموگلوبین، ویتامین 12 دررشته بیوشیمی دارند، مشاهده کرد. کلروفیل که نقش کاتالیزوری درفوتوستنزگیاهان دارد کمپلکسی از یون منیزیم، کمپلکسی از یون B هموگلوبین که رنگ قرمز خون به آن نسبت داده می شود کمپلکسی از یون آهن و بالاخره ویتامین 12 است . (III) کبالت نقش دیگر این ترکیبات، به عنوان کاتالیزوردرصنایع شیمیایی است. زیگلروناتا، با مطالعات فراوانی که برروی بسپارشدن اتیلن انجام دادند، موفق شدند این فرایندرا با استفاده ازکاتالیزوری که از تیتانیم و آلومینیم تشکیل شده بود، در شرایط بسیار ملایم انجام داده وموفق به دریافت جایزه نوبل درشیمی، درسال 1963 شوند. نقش دیگراین ترکیبات برای کاتالیزورهای همگن درفرایندهای صنعتی ازقبیل هیدروژن دارکردن، آلدئیددارکردن، کربونیل دارکردن و … ترکیبات . [ غیراشباع است [ 9 ٢-١ ١-١ ٢ درگذشته بسیاردورازاین ترکیبات برای ردوبدل کردن مطالب محرمانه استفاده می کردند. مثلا ‘ محلول رقیق کمپلکس [Co(H2O)6Cl2[ ، تقریبا״بی رنگ است و اوراقی که با این محلول نوشته می شوند، پس ازگرم کردن به رنگ آبی 3 ) انجام می شود: - ظاهرمی گردند که قابل خواندن می شوند ودرحقیقت با این عمل، واکنش تعادلی ( 1 Co [CoCl 4] + 12H22[Co(H O 2O)6]Cl2 تشکیل می شود. رنگ این کمپلکس به اندازه Co[CoCl دراثرحرارت مولکولهای آب آزاد شده وکمپلکس آبی رنگ [ 4 کافی شدت دارد که نوشته ها به آسانی خوانده شوند، اکنون اگر نوشته ها را به حال خود بگذاریم بتدریج ازهوا آب جذب کرده وکمپلکس بی رنگ اولیه دوباره تشکیل می شود که نوشته ها را مجددا ״ می .[ بی رنگ کند [ 10 بسیاری از ترکیبات کمپلکس به عنوان دارو درپزشکی استفاده می شوند.همچنین درتصفیه آب وحذف یونهای مزاحم از خمیر کاغذ بکار می روند. درتحقیقات اخیر، سنتز وتعیین ساختار بسیاری از ترکیبات کمپلکس بالیگاندهای معمول وخاص گزارش می شود،اما چون دراکثرکاربردها، ترکیبات کمپلکس به صورت محلول استفاده می شوند، مطالعات ترمودینامیکی وسینتیکی آنها درمحلول ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

تشکیل کمپلکس

بابررسی بارواندازه یون فلزی، مشخص می شود که آنهادرمحلول به حالت آزاد وجود ندارند ،بلکه به صورت جفت یون با گونه های دیگری که در محلول حضور دارندودارای جفت الکترون غیرپیوندی هستند، ترکیب می شوند. به آنیونها یا ملکولهای خنثی که با یون فلزی کئوردینه می شوند، لیگاند گویند. اگر حلال آب باشد، کمپلکسهای آبی تشکیل می شود. مولکولهای آب به طورمستقیم درتشکیل کمپلکس شرکت می کنند و معمولاً بالاترین عدد کوئوردیناسیون رادارد. اگرمحلول دارای لیگاند دیگری باشد، استخلاف مرحله ای از مولکولهای لیگاند برای کوئوردینه شدن به مولکولهای .[ آب اتفاق می افتد اگر لیگاند دوم هم چنین یک مولکول خنثی باشد بارموثر کمپلکس همان یون مرکزی است.

شامل :

فصل 1

اهمیت و پایداری ترکیبات کیوردیناسیون

فصل 2

روشهای تعیین ثابت تعادل کمپلکسها

فصل 3

مطالعات ساختاری و محلول کمپلکس شدن یون سرب (II) با لیگاندهای فنیل استیک اسید (POAc-) و دی فنیل استیک اسید (DPOAc-)

فصل 4

بررسی اسپکتروفتومتری لیگاند C33H22O4 با یونهای فلزات واسطه در حلال استونیتریل

فصل 5

بررسی اسپکتروفتومتری لیگاند PyTANO2 با یونهای فلزات واسطه در حلال استونیتریل

عبارات کلیدی

  • پایان نامه مطالعه اسپکتروفتومتری و هدایت سنجی کمپلکس شدن و ترمودینامیک برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده o
  • n در حلال های غیر آبی
  • پایان نامه مطالعه اسپکتروفتومتری و هدایت سنجی کمپلکس شدن و ترمودینامیک برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده on در حلال های غیر آبی

خرید فایل

ارسال شده در